ANBI

Stichting Chabad on Campus Nederland

Kvk: 61073288
RSIN: 8541.93.558
 
Correspondentie adres:
Gustav Mahlerplein 2
1082MA Amsterdam
Telefoon: 020- 3417398
IBAN: NL14ABNA0422148091
info@chabadoncampus.nl
                                                                        
Bestuursleden:
Mevr Mr. D. Stibbe, voorzitter
Dhr. drs. W. Koster, penningmeester
Dhr. Drs. C. Schottland, secretaris
Dhr. drs. B. Polak, lid
 
Doelstellingen van de Stichting:
Het laten horen van de Joodse stem binnen het Nederlandse studentenmilieu, teneinde een invloedrijke partij te zijn in diverse debatten over Joodse kwesties;
Het motiveren, begeleiden en creëren van Joods young leadership om zodoende de huidige generatie van Joodse studenten te betrekken bij zowel het debat naar de buitenwereld als bij het besturen van verschillende Joodse organisaties in Nederland; 

Het verlenen van adviezen en andere diensten ten behoeve van Joodse studenten in Nederland, zelfs als zij afkomstig zijn uit het buitenland; 
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
                                                
Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting Chabad on Campus Nederland ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In dienst van de stichting is een directeur/rabbijn. Deze ontvangt daarvoor een markt conforme salariëring. De stichting is veel afhankelijk van vrijwilligers.
                                                
Verkort Beleidsplan
Het beleid van Stichting Chabad on Campus is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen, voornamelijk door het organiseren en faciliteren van Sjabbat maaltijden voor studenten, sjoeldiensten, activiteiten met betrekking tot de Joodse feestdagen, sociale activiteiten, lezingen op joods en/of cultureel gebied, pastorale zorgverlening, Iwriet lessen, bestrijding van anti-semitisme op de universiteiten en een Studenten Lounge. Chabad on Campus heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Chabad on Campus werft gelden bij particuleren en voornamelijk Joodse instellingen in Nederland en in het buitenland. De administratie van Chabad on Campus wordt gevoerd door een extern administratie kantoor en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de directie in opdracht van en met toezicht van het bestuur.
                                                
Staat van baten en lasten
Gedurende 2014 is er 4000 euro op de rekening gestort door een Nederlandse stichting. Omdat de stichting Chabad on Campus Nederland nog formeel niet actief was, zijn er nog geen gelden uitgegeven. 
 

Werving en beheer van gelden

Chabad on Campus Nederland werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten. Erfstellingen en legaten, giften, opbrengsten uit activiteiten (minimaal), rente op vermogen en alle overige op wettige wijze verkregen inkomsten.

Chabad on Campus Nederland streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan redelijkerwijs noodzakelijk is. 

Vermogen van de instelling

Chabad on Campus Nederland houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van Chabad on Campus Nederland.

Bestedingsbeleid

Chabad on Campus Nederland besteedt de verkregen inkomsten aan projecten die zowel op korte, middellange als op lange termijn onze doelstellingen helpen verwezenlijken.

Jaarstukken